تاییدیه ها

تایدییه ها و مجوزها

تاییدیه ها و مجوز های سایان لوله نقش جهان : 

  • استاندارد ملی ایران
  • آب و خاک، جهاد کشاورزی
  • ایزو

استاندارد

پروانه استاندارد سایان لوله نقش جهان

پروانه استاندارد اتصالات آب سایان لوله نقش جهان

پروانه استاندارد لوله تک لایه سایان لوله نقش جهان

پروانه استاندارد تجهیزات آبیاری و قطره ای سایان لوله نقش جهان

پروانه استاندارد اتصالات پلی اتیلن سایان لوله نقش جهان

پروانه استاندارد کمربند پلی اتیلن سایان لوله نقش جهان

آب و خاک، جهاد کشاورزی

مجوز آب و خاک تجهیزات آبیاری سایان لوله نقش جهان

مجوز و تاییدیه آب و خاک دریپر 4 لیتر سایان لوله نقش جهان

مجوز و تاییدیه قطره چکان 8 لیتر آب و خاک سایان لوله نقش جهان

ایزو

ایزو 9001-2015 سایان لوله نقش جهان

ایزو 10004-2018 سایان لوله نقش جهان

ایزو لوله و اتصالات پلی اتیلن سایان لوله نقش جهان

    به کمک نیاز دارید؟